Vedtekter

§ 1 Formål/Bakgrunn

Moss Schakklub er en sammenslutning av Arbeidernes Sjakk-klub 1933 og Moss Schakklub. Klubbens formål er å utbre interessen for sjakk samt å opprettholde et samlingsted for sjakkinteresserte.

§ 2 Medlemskap

Moss Schakklub er tilsluttet Norges Sjakkforbund gjennom Østfold sjakkrets.

Klubben er i prinsippet åpen for alle interesserte, såfremt ikke vedkommende på grunn av opptreden eller handlemåte antas å komme til å skade klubben, miljøet eller klubbens omdømme. Styret kan avslå søknaden om medlemskap hvis forpliktelser til annen klubb tilsluttet Norges Sjakkforbund ikke er oppfylt.

Klubbkveldene er i prinsippet åpne for både medlemmer og andre sjakkinteresserte, men det kreves medlemskap for deltagelse i følgende turneringer: KM langsjakk, KM lynsjakk, KM hurtigsjakk og høstmesterskapet.

For deltagelse i ratede turneringer følges også NSFs krav til medlemskap.

§ 3 Medlemskontingent

Medlemskontingentens størrelse blir fastsatt av generalforsamlingen. Kontingenten betales til klubbens driftskonto etter anvisning fra kasserer.
Æresmedlemmer i klubben skal ha fri kontingent. Trygdede og streikende medlemmer kan søke om nedsettelse av, eventuelt fritakelse av kontingent. Betalt kontingent gir adgang til klubbens lokaler og til deltagelse i turneringer.

§ 4 Avsluttet medlemskap

Ethvert medlem som ikke har betalt kontingent for inneværende år, eller på annen måte skylder penger, kan strykes som medlem. Vedkommende skal imidlertid varsles om dette 2 - to uker før strykning finner sted. Medlemskapet kan, etter styrebehandling, gjenopprettes når de økonomiske forpliktelser igjen er oppfylt.

Et medlem hvis opptreden eller handle måte skader klubben, kan likeledes suspenderes - eventuelt ekskluderes. Styrets avgjørelse om dette kan innankes for generalforsamlingen. Avgjørelsen i strid med styrets vedtak må her fattes med alminnelig flertall.

§ 5 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes i januar, og innkalles av styret med 14 - fjorten dagers varsel.
Saksliste, årsberetning, innkomne forslag og revidert årsregnskap samt valgkomiteens innstilling legges tilgjengelig for klubbens medlemmer i klubbens lokale på generalforsamlingen eller tilgjengeliggjøres/fremvises på annen måte. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 1 - en uke før møtet.
Etter denne tid kan bare et forslag behandles dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmer vedtar dette.
Klubbens nedre stemmerettsalder er 14 år. Unntatt fra dette er, klubbens bimedlemmer som kun har forslagsrett.

Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkalles med 8 - åtte dagers varsel, hvis styret finner det nødvendig, eller dersom ¼ av de stemmeberettigede medlemmer skriftlig forlanger det.

§ 7 Beslutningsdyktig generalforsamling

Enhver lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig med de stemmeberettigede medlemmer som er tilstede.

§ 8 Valg

På ordinær generalforsamling foretas alle valg. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Bare stemmeberettigede medlemmer er valgbare og pliktige til å motta valg. Styrets medlemmer kan frasi seg gjenvalg for 1 - ett-år.
Klubbens styre skal bestå av 6 - seks medlemmer: Leder, nestleder, kasserer, sekretær, turneringsleder og ungdomsleder. Til styret velges 2-to varamenn.
Foruten styret skal det på generalforsamlingen velges: 1 - en revisor med 1 - en varamann, valgkomite på 2 - to medlemmer. Det tredje medlemmet utpekes av det kommende styret. Representanter til Krets- og Forbundstinget utpekes av det kommende styret.

På ordinær generalforsamling skal følgende årsberetning leses opp:

  1. a) Styrets beretning ved sekretær.
  2. b) Turneringsleders beretning om klubbens sjakkaktiviteter.
  3. c) Kasserers beretning om klubbens finansielle stilling og materielle eiendeler.
  4. d) Ungdomsleders beretning om barn-og ungdomsjakken i klubbens regi.
  5. e) Valgkomiteens innstilling.

§ 9 Voteringer

Alle saker som behandles på generalforsamlingen med unntak av vedtektsendringer, avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende.

§ 10 Styremøter

Styret ivaretar klubbens interesser i overenstemmelse med klubbens lover og generalforsamlingens vedtak. Styremøte avholdes:

1) Når leder forlanger det. 2) Når to av styremedlemmene forlanger det.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer er tilstede. Beslutninger fattes med alminnelig flertall - ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende. Styrets medlemmer har taushetsplikt.

§ 11 Styrets oppgaver

Styret handler på vegne av Moss Schakklub og klubbens medlemmer. Styremedlemmene fordeler arbeidet ut i fra hva som faller naturlig til hvert enkelt verv og arbeidsfordelinger internt i styret.

§ 12 Bankkontoer

Klubben skal ha 2-to adskilte bankkontoer.

Driftskonto:

Kontoen som kasserer bruker til å betale regninger fra. Penger som er stilet til klubben blir plassert her. Kasseres underskrift er oppbevart i banken. Nyvalgt kasserer eller andre som styret bemyndiger til å kunne bruke denne konto, må levere fullmakt og prøveunderskrift til banken.

Høyrentekonto og Reidar Bergs Fond:

Dette er klubbens sparekonto. Kapitalen skal brukes ved større investeringer, større årsunderskudd o.l. og krever skriftlig fullmakt av leder og kasserer. Reidar Bergs gavefond er lagt inn i klubbens høyrente konto. Dette fondet har et grunnbeløp på kr 10,000,- som kun skal benyttes i nødsfall Kfr. statutter, og krever årsmøtets/generalforsamlingens godkjenning og fullmakt. Kasserer er ansvarlig for at underskriftene til det nye styrets leder og kasserer er levert til klubbens bankforbindelse.

§ 13 Utmeldelser

Utmeldelser av klubben må meldes til styret. Et utmeldt eller strøket medlem hefter fremdeles for enhver gjeld til klubben.

§ 14 Vedtektsendring

Forandring av vedtekter kan kun skje på generalforsamling. Det krever 2/3 flertall.

§ 15 Oppløsning

Moss Schakklub kan ikke oppløses hvis minst 6-seks-medlemmer vil opprettholde den. I tilfelle oppløsning tilfaller klubbens eiendeler og formue Østfold Sjakkrets, mot at denne ivaretar materialer og midler på en slik måte at dette kan komme til nytte ved en gjenopptagelse av klubben.

§ 16 Turneringsreglement

Turneringsreglementet av 2019, utarbeidet med fullmakt fra generalforsamlingen 2019, gjelder som en del av disse lover.

Disse vedtekter er vedtatt på klubbens generalforsamling den 5.mai 1975 og avløser i sin helhet vedtektene av 6.mai 1969. Vedtektene er revidert på generalforsamling den 10.mai 1982, 20.mai 1987, 19.mai 1995, 30. mai 2002, 27. mai 2004, 26.mai 2005, 18.mai 2006, 25.januar 2007, 5.november 2009, 4.februar 2016, 2.februar 2017, 8.februar 2018, 31.januar 2019 og 16.januar 2020.